Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Gołdapi / Radni
XXIII Sesja w dniu środa, 20 maja 2020, godz. 13:00, w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Gołdapi

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad (kworum).
3.
Przyjęcie protokołów sesji z 20.02.2020 r., 16.03.2020 r., 31.03.2020 r.
4.
Sprawozdanie Burmistrza o pracach w okresie międzysesyjnym.
5.
Informacje przewodniczącego obrad o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6.
Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
3)
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gołdap,
4)
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
5)
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zamieszkałej na terenie Gminy Gołdap,
6)
ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Gołdap,
7)
zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Gołdap Samorządowego Programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny w Gołdapi,
8)
zmiany uchwały w sprawie zasad korzystania ze skweru i parkingu miejskiego na Placu Zwycięstwa w Gołdapi,
9)
ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie i sposobu ich pobierania,
10)
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gołdapskiemu na realizację zadania pn.: „Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4829N-Osiedle I w Gołdapi”,
11)
likwidacji Szkoły Podstawowej w Jabłońskich,
12)
przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi przez utworzenia w miejscowości Jabłońskie Szkoły Filialnej Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi,
13)
wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego na terenie gminy Gołdap,
14)
określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, a także trybu ich pobierania,
15)
przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Gołdap za rok 2019,
16)
zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Domu Kultury w Gołdapi i Biblioteki Publicznej w Gołdapi w jedną instytucję kultury o nazwie: "Centrum Kultury w Gołdapi",
17)
udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2020 r.
18)
rozpatrzenia wniosku z dnia 5 lutego 2020 r.
19)
rozpatrzenia wniosku z dnia 9 marca 2020 r.
7.
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Gołdap z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019.
8.
Interpelacje radnych.
9.
Zapytania radnych.
10.
Zapytania przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych.
11.
Wolne wnioski.
12.
Zamknięcie sesji.16:24